Os ydych chi’n aml mewn penbleth ynglŷn â sut i ddifyrru plant ar ddiwrnodau oer a gwlyb, yna dyma’r adran i chi! Mae’r adnoddau wedi’u cynllunio i gael eu defnyddio gartref yn ystod penwythnosau a gwyliau ysgol, a gellir eu defnyddio ar eu pen eu hunain neu gyda’r gweithgareddau Tu allan.

Mae’r adran hon hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer teuluoedd pan fo plant a phobl ifanc yn dod i aros gyda nhw am y tro cyntaf.


Gweithgareddau

GWEITHGAREDD DISGRIFIAD DEUNYDDIAU SYDD EU HANGEN
Sesiwn celf a chrefft yn creu patrymau ac edrych ar weadau ac arogleuon Rhowch ewyn eillio, jeli, tywod neu flawd corn ar hambwrdd. Defnyddiwch lwyau, dwylo a thorwyr siapiau i wneud patrymau ac edrych ar weadau ac arogleuon. Gallech ychwanegu lliw bwyd a llwch disglair i’r blawd corn. Ffedog
Blawd corn
Lliw bwyd
Llwch disglair
Jeli
Tywod
Torwyr siapiau
Ewyn eillio
Llwyau
Hambwrdd
Toes chwarae cartref Mae plant wrth eu boddau yn chwarae gyda thoes chwarae, sy’n debyg i glai. Mae’n ddrud i’w brynu ond yn hawdd ac yn rhad i’w wneud gartref. Cymysgwch 1/2 cwpaned o halen, 1/2 cwpaned o ddŵr, 1 cwpaned o flawd a diferion o liw bwyd neu lwch disglair unrhyw liw – byddwch yn greadigol! I wneud chwarae’n fwy synhwyraidd, ychwanegwch reis neu geirch uwd i’r clai. Defnyddiwch dorwyr siapiau i greu siapiau diddorol. Ffedog
Cwpan
Lliw bwyd
Llwch disglair (dewisol)
Powlen gymysgu
Blawd
Ceirch uwd (dewisol)
Reis (dewisol)
Halen
Torwyr siapiau
Llwy
Dŵr
Chwarae gyda dŵr Llenwch badell neu gynhwysydd dwfn gyda dŵr a rhoi pysgod chwarae ynddo i wneud sŵ môr. I gael mwy o hwyl, defnyddiwch liw bwyd a thwmffedi. Ffedog
Padell ddofn neu gynhwysydd arall
Lliw bwyd
Twmffedi
Pysgod chwarae
Chwarae gyda thywod Llenwch badell neu gynhwysydd dwfn gyda thywod a defnyddio cynhwyswyr bach a llwyau i adeiladu cestyll tywod. Gallech hefyd ddefnyddio ffyn lolipop a phapur i wneud baneri. Padell ddofn neu gynhwysydd arall
Ffyn lolipop
Papur
Tywod
Cynhwyswyr bach
Llwyau
Garddio Plannwch hadau blodau haul neu ffa gwyrdd mewn potyn bach, eu dyfrio a’u gwylio’n tyfu ar y silff ffenest. Pridd
Hadau
Potiau planhigion bach
Peintio, argraffu a modelu Peintio: defnyddiwch frwshis meintiau gwahanol a rholeri.
Argraffu gyda dwylo: gwnewch siapiau dail ac angylion gyda llaw.
Argraffu gyda dail: Gwnewch y gweithgaredd yma ar y cyd gydag un o’r gweithgareddau Tu allan.
Defnyddiwch wellt diod i chwythu paent.
Modelu hen bethau – gludio a glynu: defnyddiwch focsys a chynhwyswyr gwag ayyb.
Argraffu gyda bwyd: defnyddiwch ffrwythau a llysiau fel moron, madarch, afalau a thatws i dynnu lluniau a gwaith celf.
Ffedog
Cynhwyswyr gwag
Ffrwythau a llysiau
Gliw
Dail
Brwshis paent
Paent
Papur
Gwellt diod
Helfa sborion Ysgrifennwch restr (neu ddefnyddio lluniau ar gyfer rhai nad ydynt yn darllen) o eitemau i’w casglu yn yr ardd neu’r cartref.
Gosodwch amser i’r plant gasglu gymaint o eitemau ag y gallent.
Rhowch bwyntiau am waith tîm da, creadigrwydd ayyb, nid am ddod yn gyntaf!
Rhestr o eitemau i’w casglu
Clipfyrddau a phensiliau
Hambwrdd i arddangos yr eitemau a gasglwyd
Chwarae rhan a gwisgo i fyny Swyddfa’r post: gwnewch flwch postio o focsys cardbord gwag, ysgrifennu llythyrau a’u gosod mewn amlenni a defnyddio hen stampiau i’w postio.

Siopa bwyd: defnyddiwch fwyd sydd gennych yn y tŷ a chynhwyswyr bwyd gwag i wneud siop a defnyddio neu wneud arian chwarae.

Ysbyty: gwnewch wely ysbyty ar gadair neu soffa a defnyddio tedis a doliau fel cleifion. Defnyddiwch blasteri a rhwymynnau i drin clwyfau.

Bocsys cardbord
Stampiau chwarae
Hen stampiau
Papur ysgrifennu ac amlenni
Arian chwarae
Pensiliau

Bocsys cardbord
Cynhwyswyr bwyd a diod gwag
Arian chwarae

Rhwymynnau
Doliau
Plasteri
Tedis

Cerddoriaeth a symud Offerynnau cerdd cartref: llenwch boteli gwag gyda reis i wneud maracas, a defnyddiwch jariau coffi a thybiau marjarîn gwag i wneud drymiau.

Dawnsiwch i hwiangerddi neu gân actol: ‘Mi welais Jac y Do’, ‘Gee ceffyl bach’, ‘Dau gi bach’, ‘Hokey-cokey’.

Jariau coffi gwag
Tybiau marjarîn gwag
Poteli plastig gwag
Reis

CDs
Chwaraewr CDs

Adeiladu den Casglwch nifer o focsys mawr a’u gorchuddio gyda chynfasau, gorchudd duvet a blancedi. Mae brwshis llawr yn grêt fel polion pabell! Blancedi
Bocsys
Gorchudd duvet
Cynfasau
Brwshis llawr
Coginio Gall plant addurno cacennau, bisgedi a thoes pitsa gydag wyneb yn gwenu a phob math o addurniadau. Myffins neu deisennau bychain parod, bisgedi ‘rich tea’, toes pitsa parod
Addurniadau (melys a sawrus)