http://www.actionhearingloss.org.uk
Action on Hearing Loss
Cefnogaeth a chyngor ymarferol i bobl sy’n colli eu clyw ac â thinitws.
http://www.addiss.co.uk
ADDISS
Gwasanaeth yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i unigolion ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd Gwybodaeth ac adnoddau i rieni, athrawon a gweithwyr iechyd.
http://www.awares.org/homepage.asp?languageID=1
Adnoddau Awtistiaeth Cymru Gyfan
Dolenni i wybodaeth ac adnoddau am awtistiaeth yng Nghymru ac adnoddau arlein defnyddiol.


http://www.adoptionuk.org
Adoption UK
Cefnogaeth a llais i deuluoedd sydd wedi mabwysiadu a phawb sydd ynghlwm â’r broses o fabwysiadu.
http://www.afasic.org.uk
Afasic
Gwybodaeth, hyfforddiant, gweithgareddau a chefnogaeth i deuluoedd, plant a phobl ifanc sydd ag anghenion cyfathrebu, iaith a lleferydd.
http://www.afteradoption.org.uk
After Adoption
Cymorth i bawb y mae mabwysiadu wedi effeithio arnynt, gan gynnwys dod o hyd i fabwysiadwyr ar gyfer plant, cefnogi rhieni geni ac aduno teuluoedd a wahanwyd gan fabwysiadu.


http://www.theautismdirectory.com
The Autism Directory
Gwybodaeth am wasanaethau ac adnoddau addas i bobl ag awtistiaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr, ee deintyddiaeth, mesur traed ar gyfer esgidiau a thrin gwallt.
http://www.barnardos.org.uk/cym/what_we_do/barnardos_today/wales.htm
Barnardos
Gwaith uniongyrchol gyda phlant, rhieni a gwarchodwyr a’u helpu i adeiladu gwell dyfodol.
http://www.bbc.co.uk/bitesize/tgau/
BBC Bitesize
Gweithgareddau a gemau rhyngweithiol i helpu gydag adolygu a gwaith cartref.


http://www.booktrust.org.uk/cymru/cymraeg
Booktrust Cymru
Elusen sy’n cynnig llyfrau am ddim i blant, cyngor i ddarllenwyr ac awduron yn ogystal â chyfle i ennill gwobrau mewn cystadlaethau.
http://www.bullying.co.uk
Bullying UK
Gwybodaeth i rieni ac ysgolion am seibrfwlio, bwlio yn yr ysgol a bwlio yn y gwaith.
http://www.ceop.police.uk
CEOP
Mae Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Arlein yn cynnig cefnogaeth i bobl sy’n poeni am neu wedi cael eu cam-drin yn rhywiol.


http://www.cerebra.org.uk
Cerebra
Cymorth i wella bywydau plant a chanddynt gyflyrau ar yr ymennydd drwy ymchwil, addysg a rhoi cymorth uniongyrchol i blant a’u gofalwyr.
http://www.chem4kids.com
Chem4kids
Gwybodaeth ac adnoddau adolygu cemeg i blant, oedolion ifanc ac oedolion.
http://www.childline.org.uk
ChildLine
Cyngor i blant ar y ffôn ac arlein am unrhyw beth.


http://www.rcslt.org
Coleg Brenhinol Therapyddion Lleferydd ac Iaith
Mudiad proffesiynol therapyddion lleferydd ac iaith.
http://www.complantcymru.org.uk/cy/
Comisiynydd Plant Cymru
Sefydliad sy’n gweithio i wneud yn siŵr fod plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag niwed a bod cynifer o bobl â phosibl yn gwybod am hawliau plant.
http://www.commonsensemedia.org
Common Sense Media
Gwefan Americanaidd sy’n cynnig gwybodaeth ddibynadwy i alluogi plant a’u teuluoedd i fanteisio’n llawn ar dechnoleg.


http://www.thecommunicationtrust.org.uk
The Communication Trust
Cefnogaeth i bobl ifanc a rhieni sydd ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu a chyhoeddiadau defnyddiol, ee: Universally Speaking.
http://www.downs-syndrome.org.uk
Cymdeithas Syndrom Down
Gwybodaeth a chymorth am bob agwedd ar fyw gyda Syndrom Down.
http://www.cafamily.org.uk
Cyswllt Teulu Cymru
Gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni pob plentyn anabl.


Daffodils
Does dim gwefan ond gellir cael gwybodaeth drwy ebostio daffodils@tiscali.co.uk

Cymorth i deuluoedd gael mynediad at weithgareddau a digwyddiadau hamdden, ee clybiau ieuenctid, campfeydd, digwyddiadau chwarae meddal, tripiau a diwrnodau thema. Mae’r digwyddiadau hyn yn galluogi rhieni i rwydweithio a chymdeithasu gyda rhieni eraill.

http://www.eric.org.uk
ERIC
Cyngor ac adnoddau i blant, pobl ifanc a rhieni sy’n delio gyda phroblemau anymataliaeth.
http://www.familylives.org.uk
Family Lives
Cefnogaeth a chyngor proffesiynol ar gyfer pob aelod o’r teulu. Llinell gymorth 24 awr, cyngor helaeth ar y wefan, gwasanaethau ebost a sgwrsio’n fyw a gwasanaethau cyfeillio.


http://www.frg.org.uk
Family Rights Group
Cyngor i deuluoedd sydd angen mynediad i wasanaethau plant oherwydd anghenion lles, ac ymgyrchoedd i gael gwell cefnogaeth ar gyfer gofalwyr, gan gynnwys teidiau a neiniau sy’n magu plant na all fyw gartref.
http://www.parentsfed.org
Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro
Gwybodaeth am y gwasaneathau sydd ar gael i unigolion ag anableddau dysgu a’u teuluoedd/gwarchodwyr. 
http://www.bbc.co.uk/cymru/geiriadur/en-cy/
Geiriadur BBC
Geiriadur Cymraeg a Saesneg am ddim.


http://www.autism.org.uk
Y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth
Elusen i bobl ag awtistiaeth (gan gynnwys syndrom Asperger) eu teuluoedd a’u gofalwyr yn darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau arloesol.
http://www.ndcs.org.uk
Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar
Gwybodaeth gynhwysfawr am bob agwedd ar fyddardod plant.
http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/parenting/help/familyinformationservices/?lang=cy
Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd
Cymorth a chefnogaeth rad ac am ddim i unrhyw un sy’n magu plant ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru.


http://www.infoplease.com
Infoplease
Gwybodaeth ddibynadwy ac atebion i bob math o gwestiynau ffeithiol wedi’u darparu mewn ffordd i ddifyrru defnyddwyr. Adnoddau gwaith cartref defnyddiol hefyd.
http://www.ipsea.org.uk
IPSEA
Cyngor a chefnogaeth annibynnol, rhad ac am ddim i rieni a gofalwyr plant sydd ag anghenion addysgol arbennig.
http://www.kidscape.org.uk
Kidscape
Elusen sy’n gweithio i gadw plant yn ddiogel rhag bwlian a cham drin rhywiol.


http://www.voicesfromcarecymru.org.uk
Lleisiau mewn Gofal
Dod â phobl ifanc Cymru sydd wedi bod mewn gofal at ei gilydd a gwarchod buddiannau plant mewn gofal.
http://www.baaf.org.uk/cymraeg
Mabwysiadu a maethu BAAF
Cefnogaeth, cyngor ac ymgyrchoedd i hybu ymwybyddiaeth mabwysiadu.
http://www.mencap.org.uk/wales/cymraeg
MENCAP
Llais yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu, eu teuluoedd a’u gofalwyr.


http://www.nationalgeographic.com
National Geographic
Nod y mudiad ydy ysbrydoli pobl i ofalu am y blaned. Adnoddau gwaith cartref defnyddiol gyda gwybodaeth ar bynciau megis daearyddiaeth, archaeoleg, gwyddorau naturiol a hyrwyddo cadwraeth amgylcheddol a hanesyddol.
http://www.nhm.ac.uk
Amgueddfa Hanes Natur
Adnoddau ar bob agwedd o Hanes Natur.
http://www.netdoctor.co.uk
Net Doctor
Gwybodaeth feddygol wedi’i chyflwyno mewn iaith glir a dealladwy i alluogi cleifion ddeall a gwneud penderfyniadau ynglŷn â’u hiechyd.


http://www.nspcc.org.uk
NSPCC
Elusen gwarchod plant a gwasanaethau i blant ac oedolion gan gynnwys llinell gymorth genedlaethol a phrosiectau lleol.
http://www.plantyngnghymru.org.uk/index.html
Plant yng Nghymru
Sefydliad ymbarél ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.
http://www.revisionworld.co.uk
Revision World
Adnoddau adolygu rhad ac am ddim i ddisgyblion TGAU, AS ac A2.


http://www.rnib.org.uk/aboutus/contactdetails/cymru/Pages/welsh_language.aspx
RNIB
Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor i bobl sy’n ddall ac â golwg rhannol.
http://www.schoolscience.co.uk
School Science
Adnoddau adolygu a gwaith cartref gwyddoniaeth.
http://www.scope.org.uk
SCOPE
Gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol i bobl anabl a’u teuluoedd.


http://www.sense.org.uk/content/sense-cymru-cymraeg
SENSE
Ystod o wasanaethau ar draws Cymru i bobl fyddarddall a’u teuluoedd ac unigolion sydd wedi colli eu golwg neu eu clyw ac sydd ag anableddau eraill.
http://www.sheltercymru.org.uk/?lang=cy
Shelter Cymru
Elusen pobl a chartrefi Cymru yn gweithio i bobl sydd ag angen tai ac atal pobl rhag colli eu cartrefi trwy gynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol yn rhad ac am ddim.
http://www.snapcymru.org
SNAP Cymru
Cyngor rhad ac am ddim i deuluoedd sydd â phlant ag anghenion addysgol arbennig yng Nghymru.


http://www.talkingpoint.org.uk
Talking Point
Popeth sydd ei angen arnoch i gefnogi datblygiad iaith a lleferydd plant.
http://www.teenagehealthfreak.org
Teenage Health Freak
Gwybodaeth iechyd ddibynadwy ar gyfer plant yn eu harddegau wedi ei hysgrifennu mewn ffordd apelgar, llawn hwyl.
http://www.thrivecardiff.org
Thrive Caerdydd
Cefnogaeth grŵp i deuluoedd sydd â phlentyn ag anghenion arbennig.


http://www.tourettes-action.org.uk
Tourette’s Action
Cefnogaeth, gwybodaeth a chyfeillgarwch i rai â Syndrom Tourette a’u gofalwyr.
http://www.upbeatmusicspecialist.co.uk
Upbeat Music Specialist
Sefydliad sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd ac sy’n darparu sesiynau cerdd arbenigol, strwythuredig i bobl ag anableddau dysgu o bob oed. Mae’r sesiynau’n cynnig y cyfle i unrhyw un sydd ag anabledd dysgu i fwynhau cerddoriaeth ar eu lefel eu hunain.
http://www.whereyoustand.org
Where You Stand
Arweiniad i’r gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn ogystal â gwasanaethau a chyrff yn genedlaethol.


http://www.cftrust.org.uk
Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig
Elusen sy’n cefnogi rhai â ffibrosis systig a’u teuluoedd.
http://www.youtube.com/RALLIcampaign
Ymgyrch RALLI
Gwybodaeth am Nam Ieithyddol Penodol wedi ei chyflwyno gan rieni, plant, pobl ifanc, athrawon a therapyddion lleferydd ac iaith.
http://www.yourdictionary.com
Your Dictionary
Geiriadur a thesawrws gydag esboniadau syml.


http://www.actionforchildren.org.uk/cymraeg
Gweithredu dros blant
Mae Gweithredu dros Blant wedi ymrwymo i helpu’r plant a’r bobl ifanc yng Nghymru sydd fwyaf agored i niwed ac sydd wedi’u hesgeuluso.
http://www.thinkuknow.co.uk
Thinkuknow
Y wybodaeth ddiweddaraf am y gwefannau sy’n boblogaidd gyda phlant a phobl ifanc ac adnodd i achwyn am unrhyw un nad ydyn nhw’n teimlo’n gyffyrddus yn siarad â hwy arlein.
http://www.youngminds.org.uk
Young Minds
Gwasanaeth i rieni neu ofalwyr plant a phobl ifanc sy’n profi anawsterau yn yr ysgol yn wyneb problemau iechyd meddwl.